_

28 Səfər: İslam dünyasının ən hüzünlu günü

NƏBİYYİ ƏZƏM MUHƏMMƏD (s.ə.s) və İMAM HƏSƏN (ə)ın həyati barədə qisa məlumat    NƏBİYYİ ƏZƏM (s.ə.s): Şərif ləqəbi: Mustəfa. Künyələri: Əbül-Qasim, Xeyrül-bəriyyə, Nəbiyyür-rəhmət, Sahibül-mülhimə, Mühəllilüt-təyyibat, Xatəmün-nəbiyyin, Rəsulül-həmmadin, Rəhmətən lil-aləmin, Qaidül-ğürril-mühəccəlin, Əbdüllah, Xiyərətullah, Seyyidül-mürsəlin, İmamül-müttəqin, Həbibullah, Səfiyyullah, Nemətullah, Sahibül-liva, İbnül-Fəvatim, Əl-Əbdül-müəyyəd, Ənnəbiyyül-mühəzzəb, Əssəfiyyül-müгərrəb, Əl-həbibül-müntəcəb, Əl-əminül-müntəxəb, Sahibül-hövzi vəl-Kövsər, Xeyrül-bəşər, Əl-Mürtəza lil-elm, Mühərrimül-xəbais, Miftahül-cənnət, Dəvətü İbrahim, Buşra İsa. Atası: Əbdüllah. Anası: […]

NƏBİYYİ ƏZƏM MUHƏMMƏD (s.ə.s) və İMAM HƏSƏN (ə)ın həyati barədə qisa məlumat  

 NƏBİYYİ ƏZƏM (s.ə.s):

Şərif ləqəbi: Mustəfa.

Künyələri: Əbül-Qasim, Xeyrül-bəriyyə, Nəbiyyür-rəhmət, Sahibül-mülhimə, Mühəllilüt-təyyibat, Xatəmün-nəbiyyin, Rəsulül-həmmadin, Rəhmətən lil-aləmin, Qaidül-ğürril-mühəccəlin, Əbdüllah, Xiyərətullah, Seyyidül-mürsəlin, İmamül-müttəqin, Həbibullah, Səfiyyullah, Nemətullah, Sahibül-liva, İbnül-Fəvatim, Əl-Əbdül-müəyyəd, Ənnəbiyyül-mühəzzəb, Əssəfiyyül-müгərrəb, Əl-həbibül-müntəcəb, Əl-əminül-müntəxəb, Sahibül-hövzi vəl-Kövsər, Xeyrül-bəşər, Əl-Mürtəza lil-elm, Mühərrimül-xəbais, Miftahül-cənnət, Dəvətü İbrahim, Buşra İsa.

Atası: Əbdüllah.

Anası: Amənə binti Vəhəb.

Doğulduğu gün: 17 Rəbiül-əvvəl, cümə günü, sübh çağı.

Doğulduğu yer: Məkkeyi Müəzzəmə.

Doğulduğu il: Fil ili (amül-fil) (622-ci miladi ili, adil padşah Ənuşirəvanın hakimiyyəti dövrü).

Vəfat etdiyi gün: 28 Səfər, bazar günü, axşam çağı.

Vəfat etdiyi il: Hicrətin11-ci ili.

Ömrü: 63 il.

Vəfat səbəbi: Yeməyinə qatılmış zəhər.

Dəfn olunduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.

Övladlarının sayı: 7 (3 oğul, 4 qız).

Oğlanları:

 1. Qasim (Tahir).
 2. Əbdüllah (ləqəbi Təyyib); bu iki oğlanın anası Xədicədir.
 3. İbrahim (anası Mariyədir).

Qızları:

 1. Zeynəb.
 2. Rüqəyyə.
 3. Ümmü Gülsüm.
 4. Fatimə (salamullahi əleyha).

Mübarək üzüyündəki yazı: Kəlиmeyi-şəhadət (əşhədu ən la ilahə illəllah, əşhədu ənnə Muhəmmədən rəsulullah).

İMAM HƏSƏN (ə):

Ləqəbləri: Müctəba, Təqiyy, Zəkiyy, Seyyid, Sibt.

Künyəsi: Əbu Muhəmməd.

Atası: Əmirəl-möminin Əliyyibni Əbitalib (əleyhissalam).

Anası: Fatimeyi Zəhra (salamullahi əleyha).

Anadan olduğu gün: 25 Ramazan.

Doğulduğu yer: Mədineyi Münəvvərə.

Anadan olduğu il: Hicrətdən 2 il sonra.

Şəhid olduğu gün: 7 Səfər.

Şəhid olduğu il: 49-cu hicri ili.

Ömrü: 47 il.

Şəhadət səbəbi: Əşəsin qızı Cödə, Müaviyənin hiyləsi ilə o Həzrəti zəhərləmişdir.

Dəfn olunduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə, “Bəqi” qəbiristanlığı.

Övladlarının sayı: 15 (8 oğlan, 7 qız)

Oğlanları:

 1. Zeyd.
 2. Həsən.
 3. Ömər.
 4. Qasim.
 5. Əbdüllah.
 6. Əbdürrəhman.
 7. Hüseyn.
 8. Təlhə.

Qızları:

 1. Ümmül-Həsən.
 2. Ümmül-Hüseyn.
 3. Fatimə.
 4. Ümmü-Əbdüllah.
 5. Fatimə.
 6. Ümmü Sələmə.
 7. Rüqəyyə.

Üzüyündəki yazı: “Əl-izzəti lillah” (İzzət və qüdrət yalnız Allaha məxsusdur).